Poker Victoria
Calendrier Tournoi Jean-Denis
 
Hebdomadaires (mardi)
Mensuelle
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hebdomadaires (mardi)
Mensuelle
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Table finale : 
 
 
 
 
 
 
Pointage
 
Pointage
8-9 joueurs
250 points
10-13 joueurs
500 points
14-16 joueurs
600 points
17-19 joueurs
700 points
20-23 joueurs
800 points
24-26 joueurs
900 points
27-29 joueurs
1000 points
30-33 joueurs
1100 points
34-36 joueurs
1200 points
 
37-39 joueurs
1300 points
40-43 joueurs
1400 points
44-46 joueurs
1500 points
47-49 joueurs
1600 points
50-53 joueurs
1700 points
54-56 joueurs
1800 points
57-59 joueurs
1900 points
60-63 joueurs
2000 points
64-66 joueurs
2100 points